प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
२०८०-०१-०१

दर्जा

हराएको मिति

२०८०-०१-०१

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०८०-०१-०६

२०७९-११-०२

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-११-०२

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०८०-०१-२७

२०७९-०९-२०

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-०९-२०

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-१०-०६

२०७९-०९-०४

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-०९-०४

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-११-०४

२०७९-०९-०१

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-०९-०१

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-०९-२६

२०७९-०८-११

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-०८-११

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-०८-१८

२०७९-०८-०१

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-०८-०१

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-०८-०८

२०७९-०४-०४

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-०४-०४

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-०५-३०

२०७९-०३-०७

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-०३-०७

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-०७-०२

२०७८-०८-१५

दर्जा

हराएको मिति

२०७८-०८-१५

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-११-१२

२०७८-०५-१५

दर्जा

हराएको मिति

२०७८-०५-१५

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७८-०५-२१

२०७८-०५-१५

दर्जा

हराएको मिति

२०७८-०५-१५

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७८-०५-२१